Thanksgiving Day Sermon

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  Deuteronomy 8:10-18

Sermon Audio: 11-21-2018

Written Sermon: 11-21-2018