Weekly Sermon - Christ the King

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  Genesis 49:8-12

Sermon Audio 11-24-2019

Written Sermon 11-24-19