Weekly Sermon - Epiphany 2

Preacher:  Pastor Andrew Frey 

Text:  Exodus 7:14-24 

Sermon Audio 01-20-2019 

Written Sermon--Exodus 7:14-24