Weekly Sermon - Epiphany 3

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text: Isaiah 8:19-9:2

Sermon Audio 01-26-2020

Written Sermon 1-26-20


Monday Evening Sermon

Preacher:  Pastor Brad Krause

Text:  2 Corinthians 8:9-12