Weekly Sermon - Epiphany 7

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  Genesis 45:3-8a, 15

Sermon Audio 02-24-2019

Written Sermon: 02-24-2019