Weekly Sermon - Pentecost 19

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  Ecclesiastes 5:8-20

Sermon Audio 10-20-2019

Written Sermon 10-20-19