Weekly Sermon - The Transfiguration of Our Lord

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  Matthew 17:1-9

Sermon Audio 02-23-2020

Written Sermon 2-23-20