Weekly Sermon

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  Amos 7:10-17

Sermon Audio 07-15-2018