Weekly Sermon

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  John 10:11-18

Sermon Audio 04-22-2018