Weekly Sermon -- Advent 1

Preacher:  Pastor Andrew Frey

Text:  Jeremiah 33:14-16

Sermon Audio: 12-02-2018

Written Sermon: 12-2-2018